050-889-4001

מדיניות פרטיות

כללי
1. במסגרת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.

2.האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

3. החברה מכבדת את פרטיותם של הלקוחות הנכנסים לאתר ו/או הרוכשים מוצרים ושירותים שונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי הלקוחות באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע הלקוח שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף הלקוח באמצעותו.

4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

רכישות שירותים ומוצרים באתר

5. ייתכן וכחלק מרכישת מוצרים ושירותים באתר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם מלא של הלקוח, כתובת מגורים, דרכי ההתקשרות (טלפון/מייל וכו'). השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש באתר.

6. מובהר בזאת, כי לא חלה כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של הלקוח. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.

איסוף ושימוש במידע

7. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי הלקוח במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות הלקוח, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, את השירותים והמוצרים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את הלקוח באשר למבצעים ו/או מוצרים נוספים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית.

8.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת הלקוח את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח ללקוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר הלקוח, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. הלקוח יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסר" אשר יופיע בתחתית ההודעה.

9. עוד מובהר כי האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של ה לקוח, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע.

10. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת בצעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

11. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. מסירת מידע לצד שלישי.

12. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את הלקוח בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת ה לקוח, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
• על פי דרישת ה לקוח ו/או בהסכמתו המפורשת;
• לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע ה לקוח באתר;
• במסגרת שיתופי פעולה עם חברות הקשורות עסקית עם החברה;
• בכל מקרה בו הפר הלקוח את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע הלקוח או ניסה לבצע הלקוח ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
• בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
• בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הלקוח ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
• בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

אבטחת מידע

13. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי לקוחי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע ל לקוח כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות.

14. מודגש כי כל העברה של נתונים (לרבות בקשה לקבלת הצעות מחיר) נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים. מובהר כי אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב הלקוח בזמן ביצוע ההזמנה לבין שרתי האתר.

15. עם זאת, החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע ל לקוח שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

Open chat
שלום, אשמח לעזור :)